Söderbergs Trappor

Börjar i Stadsgården och leder upp till början av Renstiernas Gata och slutet på Katarinavägen. En stentrappa vilken är lagd på ett, ur berget, uthugget fundament. Den är uppdelad i fyra sektioner enligt följande: 34 steg och och vilplan med bänk, 40 steg och vilplan  med bänk, 40 steg. Efter denna bestigning kommer en 180-graders sväng och man belönas med ytterligare 16 steg och slutligen 14 steg.

Sammanlagt 144 steg.

”Söderbergs trappor (Södermalm. Fortsättning af Reenstiernas gata till Stadsgården). Något egentligt namn torde dessa trappor ej haft under äldre tider; åtminstone är säkert, att det nuvarande namnet ej kan vara äldre än från midten av 1700-talet. Redan 1750 befinnes en strumpväfvargesäll Anders Söderberg vara innehavare av tomten nr 9 i kvarteret Mäster Mikael mindre, som i väster utgör gräns till trapporna. Samma tomt innehafves senare af en tröjväfvare Ulrik Söderberg samt en strumpfabrikör Johan Söderberg (bekant som stor donator till Stockholms högskola), hvilken senare på 1800-talet tillhandlade sig den bredvidliggande tomten nr 10. Det är mer än sannolikt, att dessa herrar Söderberg tagit initiativ till trappornas ordnande, hvarefter namnet Söderberg helt naturligt öfvergått till de på deras tillskyndan uppförda trapporna.”

Källa: Stockholmiana I-IV, sidan 195. Projekt Runeberg

Stängt för kommentarer.